Καλώς ήλθατε στη Στέγη του Αριστοτέλη!

Η Στέγη του Αριστοτέλη έχει ως αποστολή τον εντοπισµό και την προσέλκυση Χαρισµατικών & Ταλαντούχων παιδιών, µε σκοπό την ολοκληρωµένη εκπαίδευσή τους µε έµφαση στις νέες τεχνολογίες. Η Στέγη του Αριστοτέλη στα πλαίσια κάλυψης των ιδιαίτερων διανοητικών αναγκών των παιδιών αυτών σχεδιάζεται να δραστηριοποιηθεί, εκτός των άλλων, στα πλαίσια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με πρόγραμμα σπουδών αποκλειστικά για χαρισµατικά και ταλαντούχα παιδιά. Οι βασικές αξίες επάνω στις οποίες δοµείται η λειτουργία της Στέγης του Αριστοτέλη είναι η Ελευθερία, η Ισονοµία και η Αξιοκρατία.

 


 
Εστιάζουµε στη µαθητοκεντρική διδασκαλία (εξατοµικευµένη µάθηση µέσω καναλιών τεχνολογίας), στην οµαδοσυνεργατική µάθηση (team projects), στη διαθεµατικότητα (η προσέγγιση µιας έννοιας από διαφορετικά αντικείµενα διδασκαλίας) και στην παιδαγωγική της ελευθερίας. Όταν ένα χαρισµατικό παιδί ολοκληρώνει τη φοίτησή του στη Στέγη του Αριστοτέλη καλείται να έχει εντρυφήσει στα ακόλουθα πεδία: